Vaszary János Általános Iskola Iskola- egészségügyi Szolgálata

 

ISKOLA- EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

 

Az intézményben iskolaorvosi rendelő működik.

 

Iskolavédőnő:      Kristófné Bevelaqua Rita

Védőnői fogadóóra:         Kedd: 8:00-11:00

Iskolaorvos:         Dr. Seprődi Bence

Rendelési idő:                  Szerda: 8:00-10:00 ( kizárólag telefonos egyeztetés alapján)

 

Kapcsolat:

Iskolavédőnő:      +36/30/075-63-64

e-mail:                                kristofne.ritavedono@gmail.com

Iskolaorvos:                     +36/30/244-72-03

 

 

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁSI TERV:

 

Tisztelt Szülők!

 

Az iskola-egészségügyi szolgálat munkájának hátterét az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet adja. A gyermek egészségi állapotával kapcsolatos, tudomásunkra jutó és kért adatokat a személyiségi jogok figyelembevételével, az adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően bizalmasan kezeljük. Az iskolába újonnan felvett diákok az első tanítási napokban ún. "iskola-egészségügyi anamnézis lap"-ot kapnak, melyben a családi és egyéni kórelőzmény felől érdeklődünk. Ennek pontos kitöltésével nagyban segítik az iskola-egészségügyi munkát.

 

Kötelező szűrővizsgálatok:

 

Első évfolyam állapotfelmérése, 2.,4.,6.,8. évfolyam szűrővizsgálata, 16 évesek záróvizsgálata, fejtetű szűrővizsgálat.

 

Ezen belül a védőnői vizsgálat részei:

 

- a testmagasság, testtömeg, a testi fejlettség és tápláltsági állapot hazai standardok

  szerinti értékelése,

- az érzékszervek működésének vizsgálata (látás, hallás)

- színlátás vizsgálata a 6. évfolyamtól,

- mozgásszervek vizsgálata,

- vérnyomásmérés,

- a pajzsmirigy tapintásos vizsgálata a 4. évfolyamtól,

- általános személyi higiénia és fejtetű szűrése negyedévenként

   (kiszűrés esetén ellátása a szülő feladata a kapott tájékoztatás alapján)

- a nemi fejlődés nyomon követése,

- a pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés és a magatartás problémáinak feltárása.

 

A kiszűrt rendellenességekről a védőnő tájékoztatja az iskolaorvost.

 

Az orvosi szűrővizsgálat részei:

 

- fizikális belgyógyászati szűrés,

- mozgásszervek vizsgálata,

- testi fejlettség és tápláltsági állapot,

- a nemi fejlődés,

- a pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés nyomon követése,

  magatartásproblémák feltárása.

 

Az orvosi szűrés (mozgásszervi vizsgálat, belszervi vizsgálat, pajzsmirigy vizsgálata, szájüreg és látható nyálkahártyák vizsgálata) és a védőnői szűrés (látás, hallás, testmagasság, testsúly, vérnyomás) együtt komplett belgyógyászati vizsgálatot jelentenek.

A szűrővizsgálatok eredményéről minden alkalommal tájékoztatást kap a szülő.

Eltérés esetén szakorvosi beutaló kiadásával szakorvoshoz irányítjuk a tanulót. Kérjük, hogy ezeket a vizsgálatokat mielőbb végezzék el, és a kapott leleteket juttassák el az iskola-egészségügyi szolgálathoz.

 

Kötelező védőoltások:

A kötelező védőoltások megtörténtének ellenőrzése az iskolaorvos és a védőnő feladata.

6.osztály:

Iskolai kampányoltás keretén belül 2 kombinált védőoltás történik.

 

1.      Diftéria (torokgyík), Pertussis (szamárköhögés), Tetanus (merevgörcs),

2.      Morbilli (kanyaró), Mumpsz (fültőmirigy gyulladás) Rubeola (rózsahimlő)

 

7.osztály:

Iskolai kampányoltás keretén belül egy kötelező oltás történik, valamint egy ingyenesen kérhető védőoltás beadására van lehetőség.

 

•        Kötelező oltás:            Hepatitis-B (fertőző májgyulladás elleni védőoltás) 

•        Kérhető oltás: HPV/ Humán Papilloma Vírus (méhnyakrák elleni védőoltás)

 

Az oltásokat az iskolaorvos adja be a tanulóknak.

 

Fokozott gondozás:

Bizonyos állapotok esetén (pl. túlsúly, krónikus betegség) a gyermek fokozott gondozásban részesül.

A gyermek állapotát nyomon követjük, melyhez kérünk minden újabb leletet bemutatni!

 

Testnevelési kategóriába sorolás:

A szakorvosi leletek alapján az iskolaorvos végzi, aki gyógytestnevelésre, valamint gyógytornászhoz irányíthatja a gyermeket.

Akut súlyos betegség, csonttörés után is fontos, hogy változtassunk a tanuló terhelésén, ezért kérjük, hogy ilyen esetekben a leletekkel, zárójelentésekkel keressék fel az iskolaorvost.

A hatályos szabályozás értelmében a két hétnél hosszabb felmentésekről a leletek, szakorvosi vélemény ismeretében az iskolaorvos dönt.

Egészségnevelés:

Tanórákon, valamint tanórán kívül lehetőség van védőnő vagy iskolaorvos által tartott egészségnevelési foglalkozásokra, előadásokra.

 

A balesetek akut ellátása.

 

Védőnői fogadóóra: Telefonon és előre egyeztetett időpontban személyesen fordulhatnak a diákok, szülők kérdéseikkel a védőnőhöz. (telefon: 30/075-63-64)

 

A szülő feladata:

- beutalás esetén a szakvizsgálatok elvégeztetése

- szakorvosi leletek eljuttatása az iskolaegészségügyi-szolgálat részére

- választható oltásról szülői nyilatkozat leadása

 

A kötelező iskolai kampányoltások, valamint a szűrővizsgálatok kötelezőek. Amennyiben a szülő nem járul hozzá, jelzést kell tennünk a Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya felé, mely a törvényi szabályozás alapján eljárást indíthat.

 

                                                          

                                                           Iskola-egészségügyi Szolgálat

 

 

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ:

 

Adatkezelési tájékoztató és folyamatleírás a GDPR 13. cikk szerint

 

 

Adatkezelési tájékoztató és folyamatleírás adatkezelésről

 

A Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint ezúton tájékoztatja, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

 

Az adatkezelő pontos megnevezése, elérhetőségei:

név: Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény

székhely: 2890 Tata, Fürdő utca 19.

postacím: 2890 Tata, Fürdő utca 19.

adószám, azonosító szám: 15823687-1-11

e-mail cím: tegali@tata.hu

telefonszám: 34/586-058

 

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének (neve és) elérhetősége:

A Fenntartó által megbízott adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:

L Tender-Consulting Kft., adatvedelem@tata.hu

 

Az adatkezelés célja:

Egészségügyi ellátás nyújtása (közfeladat)

- Iskola-egészségügyi ellátás

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az Adatkezelőre ruházott közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont alapján.

 

Az adatszolgáltatással kapcsolatos információk:

A személyes adat szolgáltatásának alapja:

•        az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),

•        az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.),

•        az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.)

 

Az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozók és az adatfeldolgozási művelet megjelölése:

Az adatkezelés során begyűjtött adatokat az eKRÉTA Informatikai Zrt. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4., továbbiakban adatfeldolgozó) tárolja, kezeli és feldolgozza, tárolja és archiválja. Az adatkezelési folyamatok zárt, titkosított rendszerben történnek, mely során az adatfeldolgozó az adatok részéhez vagy egészéhez nem fér hozzá, azokat másolni, továbbítani nem tudja.

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

Az adatkezelés során nem történik adattovábbítás.

A Tatai egészségügyi Alapellátó Intézmény felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a Tatai egészségügyi Alapellátó Intézményt, úgy a Tatai egészségügyi Alapellátó Intézmény, jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama:

Az adattárolással kapcsolatos egyes jogszabályokban meghatározott időtartam.

 

Automatizált döntéshozatal ténye:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem zajlik

 

Az adatkezelés folyamatának leírása:

A tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény feladatellátási helyén történő közfinanszírozott egészségügyi alapellátás

 

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

A Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

-                 kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

-                 kérheti személyes adatainak helyesbítését,

-                 kérheti személyes adatai törlését, amennyiben a GDPR 17. cikk (1)

                 bekezdésében foglalt valamely feltétel fennáll,

-                 kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,

-                 jogorvoslattal élhet.

 

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

 

Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az Adatkezelőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

 

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először az Adatkezelővel vegye fel a kapcsolatot.

 

Vaszary János Általános Iskola iskola-egészségügyi szolgálata

 

Iskolai adatkezelők:

Kristófné Bevelaqua Rita ( iskolavédőnő)

Dr Seprődi Bence ( iskolaorvos)

helyettesítő iskolavédőnő

helyettesítő iskolaorvos

E-mail:

kristofne.ritavedono@gmail,com

Telefon:

+36(30)075-63-64

 

 

TÁJÉKOZTATÓ HATODIK OSZTÁLYOSOK OLTÁSAIRÓL:

 

Kötelező kampányoltás:

 

MMR (kanyaró-morbilli-rubeola) elleni védőoltás

 

Beadási időpont:   szeptember - október

 

 

Megelőzendő betegség:

 

A kanyaró (morbilli, M):

9-10 napos lappangási idő után lázzal, köhögéssel, huruttal és kötőhártya-gyulladással kezdődik, majd pár nap múlva a fül mögött kezdődő és az egész testen végigvonuló kiütések lépnek fel. Súlyos betegség, mely könnyen átvihető egyik emberről a másikra.

A fültőmirigy gyulladás (mumpsz, M):

2-3 hét lappangási idő után lázzal és az egyik, majd a másik oldali nyálmirigy duzzanatával jár. A betegség szövődményeként jelentkező heregyulladás súlyos következményekkel járhat.

A rózsahimlő (rubeola, R):

Lappangási ideje 2-3 hét. Gyermekeknél enyhe formában zajlik, láz apró kiütések, tarkótáji nyirokcsomó duzzanat formájában. a terhesség első harmadában átvészelt fertőzés következménye lehet az ún. veleszületett rubeola (fejlődési rendellenességekben jelentkezik).

 

Tudnivalók a védőoltásról:

 

Mindhárom fertőző betegség esetén kialakuló felülfertőzések és súlyos szövődmények a védőoltás segítségével hatékonyan megelőzhetők. A védőoltás kockázata minimális, a beadását követő szövődmények, fokozott oltási reakciók csak nagyon ritkán fordulnak elő és azok általában enyhék és gyorsan elmúlnak. Mellékhatásként levertség, étvágytalanság, aluszékonyság, láz, kiütések, esetleg nyálmirigy duzzanat, valamint az oltás helyén bőrpír, fájdalom jelentkezhet.

A védőoltás beadását követően jelentkező esetleges tünetekkel, mindenképpen forduljon gyermeke Háziorvosához!

Kérem, figyeljen oda, hogy az oltás napján az oltás előtt a gyermeke mindenképpen étkezzen és fogyasszon folyadékot, az esetleges rosszullétek megelőzése érdekében!

 

 

 

Kötelező kampányoltás:

 

dTap (Diftéria-Tetanusz-Pertussis) elleni védőoltás

 

Beadási időpont:   szeptember - október

 

 

Megelőzendő betegség:

 

Torokgyík (diftéria, D):

Baktérium okozta fertőző betegség. A kórokozó főleg a légutakat, néha a bőrt támadja meg. A torokban, rendszerint a mandulákon, ritkán a gégében, vagy más nyálkahártyákon, esetleg bőrön tapad meg és vaskos szürkés lepedéket hoz létre. Súlyos légzési nehézséget és esetenként fulladást okoz. A baktérium toxint (mérget) is termel, ami idegrendszeri károsodást, szívbetegséget, sőt még halált is okozhat.

Merevgörcs (Tetanusz, T):

Igen súlyos, magas halálozással járó betegség. A kórokozó földdel szennyezett sebeken keresztül jut be a szervezetbe és ott toxint (mérget) termel. A toxin súlyos idegméreg, amelynek hatására az izmok görcsös állapotba kerülnek.

Szamárköhögés (Pertussis, Pa):

Kínzó köhögéssel, húzó, hangos belégzéssel járó, több hétig tartó bakteriális betegség, mely a légúti váladékcseppekkel terjed. Az anyától származó védelem bizonytalan, ezért az egészen fiatal oltatlan csecsemők is megbetegedhetnek. Az utóbbiak között van a legtöbb haláleset a légúti és az idegrendszeri szövődmények következtében.

 

Tudnivalók a védőoltásról:

 

Mindhárom fertőző betegség esetén kialakuló felülfertőzések és súlyos szövődmények a védőoltás segítségével hatékonyan megelőzhetők. A védőoltás kockázata minimális, a beadását követő szövődmények, fokozott oltási reakciók csak nagyon ritkán fordulnak elő és azok általában enyhék és gyorsan elmúlnak. Mellékhatásként jelentkezhet láz, hányás, hasmenés, nyugtalanság, valamint az oltás helyén bőrpír, fájdalom.

A védőoltás beadását követően jelentkező esetleges tünetekkel, mindenképpen forduljon gyermeke Háziorvosához!

Kérem, figyeljen oda, hogy az oltás napján az oltás előtt a gyermeke mindenképpen étkezzen és fogyasszon folyadékot, az esetleges rosszullétek megelőzése érdekében!

Tetanusz oltásban részesített gyermek a dTap védőoltást csak 6 hónap után kaphatja meg!

 

TÁJÉKOZTATÓ HETEDIK OSZTÁLYOSOK OLTÁSAIRÓL:

 

Kötelező kampányoltás:

Hepatitis B vírus elleni védőoltás ( két részoltásból áll)

 

Beadási időpont:

 

I.  részoltás:   szeptember - október

II. részoltás:   március - április

Megelőzendő betegség:

 

Hepatitis B vírus (HBV) : Vérrel, testnedvekkel (ondó, hüvelyváladék, nyál, könny, anyatej) terjed. Ezért a fertőzés lehetséges terjedési módjai: tetoválás, testékszereztetés /piercing/, intravénás kábítószerezők közös tű-fecskendő használata, véres váladékokkal szennyezett orvosi eszközök, műszerek alkalmazása, vérkészítmény, szexuális út, anyatejes szoptatás...

 

Lappangási idő: 45–180 nap, leggyakrabban 60–90 nap.

 

Fontosabb tünetek: Lassan kezdődik, rendszerint láz nélkül. Majd a betegnél megjelenik a láz, fáradtság, étvágytalanság, hányinger, hányás, fogyás, ízületi fájdalmak, ezt követően pedig a sárgaság. A hepatitis-B bizonyos esetekben tünet- és panaszmentesen zajlik le. A fertőzés krónikussá válhat. A krónikus fertőzés kialakulásának kockázata annál nagyobb, minél korábbi életkorban következik be a fertőződés. Késői szövődménye a májzsugor és a májrák.

 

Tudnivalók a védőoltásról:

Az oltás Engerix B oltóanyaggal történik.

A védőoltás kockázata minimális, a beadását követően csak nagyon ritkán fordulnak elő szövődmények, fokozott oltási reakciók, azok általában enyhék és gyorsan elmúlnak. Mellékhatásként levertség, étvágytalanság, aluszékonyság, láz, kiütések, esetleg nyálmirigy duzzanat, valamint az oltás helyén bőrpír, fájdalom jelentkezhet. A védőoltás beadását követően jelentkező esetleges tünetekkel, mindenképpen forduljon gyermeke Háziorvosához.

Kérem, figyeljen oda, hogy az oltás napján az oltás előtt a gyermeke mindenképpen étkezzen és fogyasszon folyadékot, az esetleges rosszullétek megelőzése érdekében!

 

Ingyenes, választható oltás ( nem kötelező):

HPV elleni védőoltás (Humán Papilloma Vírus)  (két részoltásból áll)

 

Beadási időpont:

 

I.  részoltás:   szeptember - október

II. részoltás:   március- április

 

Megelőzendő betegség:

A humán papillomavírus a bőr, a szájüreg, a végbélnyílás és a nemi szervek hámrétegében szaporodik. A HPV a szexuális úton is terjedő vírusok közé tartozik, leggyakrabban a fertőzött testfelületek közvetlen érintkezésével vihető át egyik emberről a másikra. A fertőzés átviteléhez bőr-bőr kontaktus is elegendő, ez nem feltétlenül a szexuális érintkezés során történik. Bár az óvszerhasználat számos fertőzés terjedésének megelőzésére ellen jelenthet védelmet, a HPV esetén még ez sem jelent a védőoltásokkal egyenlő minőségű védelmet.

A „nem rákkeltő” HPV-típusok szemölcsöket okoznak a bőrön (talpon, tenyéren) és a külső nemi szerveken. Ezek jóindulatú, de igen makacs elváltozások és gyakran visszatérnek. A HPV „rákkeltő” típusai a nemi szervek és a végbél hámjában fertőzést, idővel rákos elfajulást is képesek okozni. A szexuális életet élő nők kb. 80%-a átesik a nemi szerveket érintő HPV-fertőzésen, a többségük nem is tud róla. A HPV-fertőzés a szexuális élet megkezdése után, leggyakrabban 15-24 éves kor között következik be. A HPV-fertőzések 90%-a az immunrendszer segítségével magától meggyógyul. A fertőzöttek kb. 10%-ánál azonban tartós fertőzés alakul ki, ami több év alatt rosszindulatú daganattá fajulhat.  

Tudnivalók a védőoltásról:

Az oltás Gardasil 9 oltóanyaggal történik.

Ez a jelenleg elérhető legtöbb HPV típust tartalmazó oltóanyag, mely összesen kilenc (a 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58-as) HPV típus ellen alakít ki védettséget. A vakcinában található kilenc HPV típusok közül hét (16, 18, 31, 33, 45, 52, 58-as) méhnyakrákot okozhat. Epidemiológiai vizsgálatok alapján a Gardasil 9 oltóanyag várhatóan védelmet nyújt azon HPV-típusok ellen, amelyek körülbelül a méhnyakrák esetek 90%-át okozzák. Az oltóanyagban található további két HPV típus (6-os és 11-es) a nemi szemölcsök kialakulásáért felelős, így a védőoltással megelőzhető a HPV okozta nemi szemölcsök kb. 90%-a.

Az oltás beadását követően jelentkező leggyakoribb mellékhatások: enyhe duzzanat, bőrpír, fájdalom, fejfájás. Ritkán előfordulhat: émelygés, viszketés, hőemelkedés. Ezek a kellemetlenségek rövid időn belül maguktól elmúlnak.

Kérem, figyeljen oda, hogy az oltás napján az oltás előtt a gyermeke mindenképpen étkezzen és fogyasszon folyadékot, az esetleges rosszullétek megelőzése érdekében!

 

TÁJÉKOZTATÓ A FEJTETVESSÉGRŐL:

12. sz. melléklet

 

A fejtetvesség előfordulása évről évre visszatérő jelenség a gyermekközösségekben, iskolákban, elsősorban az általános iskolákban, de esetenként az óvodákban és bölcsődékben is.

 

A fejtetű jellemzői

A fejtetű (Pediculus humanus capitis) 3-4 mm nagyságú rovar, amely színét a haj színének megfelelően változtatja, ovális alakú petéit - amelyet serkének nevezünk - erős cement anyaggal szorosan a hajszálak tövéhez ragasztja. A legtöbb serke rendszerint a halánték - és a tarkótájon található. A serke a hajszál növekedésével a hajas fejbőrtől eltávolodik, elhelyezkedéséből tehát a tetvesség időpontjára következtethetünk. A serkéből a tetvek 7-8 nap alatt kelnek ki. Általában egy-egy fejen - ha csak nem nagyon elhanyagolt - ritkán van 5-10 tetűnél több. Kizárólag az ember vérét szívja, naponta 6-12 alkalommal. Az éhezést rosszul tűri. Ártalmuk elsősorban a viszketés és vakarózás, amely felsebzi a bőrt és ennek következtében másodlagos bőrgyulladás alakulhat ki. A fejtetű fertőző betegséget nem terjeszt.

 

Terjedésük

A fejtetű közvetlen érintkezés útján terjed, leggyakrabban úgy, hogy játék közben a gyerekek feje egymáshoz ér. Közös használati tárgyakkal - pl. sapkacserével, fésűvel - átvihető egyik személyről a másikra. A gyermekektől fertőződhetnek aztán a szülők, testvérek és egyéb családtagok, akik a fejtetűt továbbadhatják.

 

Felderítésük

Fejtetvességre utaló gyanú esetén a hajat lazán szét kell választani. Elsősorban a fülek melletti, illetve mögötti területet kell gondosan megvizsgálni. Mivel a tetvek fény elől gyorsan menekülnek, ezért főleg a serkéket kell keresni. A serke és az élő tetű a barna és a fekete hajban szabad szemmel is könnyen észrevehető, a világos hajúaknál azonban már fokozottabb figyelem szükséges. A korpától való elkülönítés sok esetben igen nehéz lehet. A serke a két köröm között összenyomva pattanó hangot ad, míg a kikelteknél vagy az elpusztultaknál ez már nem tapasztalható. A fejtetvesség vizsgálatát kézi nagyító használata megkönnyíti.

 

Irtásuk

Elölésük aránylag egyszerű. A gyógyszertárakban beszerezhető tetűirtószerek (NITTYFOR, PEDEX, NIX) a tetveket és a serkéket rövid időn belül biztosan elpusztítják!

A kezelést - a tetűirtószerhez mellékelt használati utasítás előírásai szerint(!) - gondosan el kell elvégezni. A hajas fejbőrt és a hajat a hajszesszel alaposan át kell nedvesíteni, majd be kell dörzsölni. Ezután meg kell várni, amíg a hajszesz a hajra rászárad. (Ez az idő a felvitt mennyiségtől függően 5-15 perc.) Ügyelni kell arra, hogy a tetűirtószer ne kerüljön a szembe, mert kötőhártya-gyulladást okozhat. A gyermek csukott szemét vattával kell védeni. Kisebesedett bőrfelületre nem szabad alkalmazni. A készítmények tetűirtó hatásukat a következő hajmosásig (akár néhány hétig!) megőrzik és a hajra rákerülő fejtetveket még azok megtelepedése, elszaporodása előtt biztosan elpusztítják.

A tetűirtószeres kezeléstől elpusztult serkéket a gyermek hajáról el kell távolítani. Ugyanis a serkementesség jelzi, hogy a kezelés szakszerűen történt. Mivel a serkék a hajszálakhoz cementszerű anyaggal rögzülnek, az elpusztult serkék eltávolítása gyakran nem könnyű. A serkék a hajszálról ecetbe mártott sűrű fogazatú fésűvel, két körmünk közé fogva, esetleg csipesszel történő lehúzással, vagy egyszerűen a hajszál levágásával távolíthatók el. A fésűn, kefén található fejtetvek néhány perces forró vízbe mártással, a sapkán levők pedig mosással pusztíthatók el.

 

Megelőzésük

Ennek egyik leghatékonyabb tényezője a szülői gondoskodás!

Vegyük figyelembe, hogy személyes tapasztalataink hiánya miatt gyakran magunk sem vesszük észre, ha a gyermek az óvodából, az iskolából vagy a nyári táborból tetvesen érkezik vissza, ezért a közösségbe tetvesen engedjük el.

Ha viszont nem figyelünk fel arra, hogy gyermekünk (különösen a füle körül) gyakran vakarja a fejét, otthon nem fordítunk kellő gondot a rendszeres hajápolásra, a hajmosásra és fésülésre, úgy a hajra került fejtetű könnyen és gyorsan elszaporodhat.

Ezért a gyermek tisztálkodásának, fésülködésének rendszeres ellenőrzése nagyon fontos. Időről időre vizsgáljuk át a gyermek haját, nincs-e benne élő tetű vagy serke.

Ha gyermekünk olyan közösségbe járna, ahol fejtetvességről hallunk, a NITTYFOR vagy PEDEX tetűirtó hajszesznek a fejmosás utáni alkalmazása biztosan meggátolja a hívatlan vendégek gyermekünk hajában történő megjelenését és a következő hajmosásig biztosítja a tetűmentességet.

Téves az a hiedelem, hogy a tetvesség csak piszkos, elhanyagolt családokban fordul elő. Vegyük tudomásul, hogy a tetű „demokrata”! Nincs tekintettel korra, nemre beosztásra, rangra és vagyonra, egyszerűen táplálékát, a vért keresi.

Fejtetűvel tehát bárki fertőződhet, restellni csak azt kell, ha valaki eltetvesedik, mert ez azt jelenti, hogy nem törődött gyermeke gondozásával. Megkapni tehát nem szégyen, de eltitkolni, nem kezelni, továbbadni, és ezzel a közösséget veszélyeztetni nemcsak szégyen, hanem felelőtlenség is.

Gyermekközösségekben az iskola-egészségügyi hálózat (védőnő/orvos) szeptemberben, januárban és áprilisban - de fejtetvesség előfordulásakor soron kívül is -szűrővizsgálatot végeznek és ha tetves gyermeket találnak - bár ez elsődlegesen a szülők feladata(!) - szükség esetén a kezelést is elvégzik.

Ebben a munkában indokolt esetben a Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya is közreműködik. Ha tetves gyermeket találnak, az óvónő, az osztályfőnök értesíti a szülőket. A gyermek kezelése elsődlegesen a szülők feladata és kötelessége!

 

Amennyiben az ellenőrző vizsgálatok során az iskola-egészségügyi hálózat gyermeke hajában ismételten tetűt vagy serkét talál, közegészségügyi érdekből a kiszűrt gyermeket az Kormányhivatal Népegészségügyi Osztályának név szerint kötelesek jelenteni, amely gondoskodik a tetves gyermek környezetére (családtagjaira stb.) kiterjedő vizsgálatról és szükség esetén a tetves személy kezeléséről.